Algemene voorwaarden

 

1.         Inleiding

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website van de Crowdfunder en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de Website van de Crowdfunder onder uw Account. Als Investeerder heeft u tevens het recht op een kosteloos verstrekt exemplaar van deze Voorwaarden, in gedrukte vorm of op andere digitale wijze. De oorspronkelijke versie is opgesteld in het Engels. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert de Engelse versie. Door een Account aan te maken, aanvaardt u als Investeerder de hierin opgenomen Algemene Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website van de Crowdfunder en zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige transacties tussen de Crowdfunder, de Investeerder en/of hun rechtsopvolgers, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst(en). De voorwaarden van de Investeerder zijn nimmer van toepassing.

Indien u een Voorstel aanvaardt, worden deze Voorwaarden, samen met de voorwaarden van de door u verkregen Obligaties, als bindend beschouwd.

 

2.         Definities

De volgende termen hebben de onderstaande betekenis:

2.1       Account: de persoonlijke account die door een Investeerder wordt aangemaakt na registratie op de Website van de Crowdfunder, waarin de gegevens van al uw transacties worden weergegeven. Accounts worden soms ook wel wallets genoemd.

2.2       Overeenkomst betekent een tussen de Crowdfunder en de Investeerder gesloten overeenkomst betreffende het gebruik van de Website van de Crowdfunder en betreffende het doen van een Investering waarbij de Crowdfunder een volmacht heeft verkregen van de Uitgevende Instelling om de koopovereenkomst met betrekking tot de Obligaties namens de Uitgevende Instelling tussen de Uitgevende Instelling en de Investeerder te realiseren.

2.3       Artikel: betekent een artikel uit deze voorwaarden.

2.4       Obligatie: een overdraagbaar door een Uitgevende Instelling uitgegeven aandeel met een nominale waarde van EUR 50 per Obligatie.

2.5       Obligatievoorwaarden: de Voorwaarden van de Obligaties die deel uitmaken van het Voorstel.

2.6       Werkdag: een dag waarop de banken in Nederland geopend zijn, met uitzondering van zaterdag en zondag.

2.7       Verzameldepot wordt: het door Lendahand gehouden depot als bedoeld in de Wet financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer, waarin Obligaties van een soort aan de Crowdfunder zijn geleverd als intermediair in de zin van de Wge, welk depot een in beslag genomen kapitaal vormt van het kapitaal van de Crowdfunder. Overeenkomstig de Wge bestaat er voor elke soort Obligaties een afzonderlijk Verzameldepot. Ten behoeve van PlusPlus worden het Verzameldepot, de licenties en de daaraan verbonden diensten beheerd en/of verricht door Lendahand, aangezien PlusPlus een verbonden agent is van Lendahand.

2.8       Crowdfunder betekent, afhankelijk van welk platform u kiest te gebruiken, één van het volgende:

  a)       Hands-on B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 55711766, statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland, opererend onder de naam Lendahand.

Statutair kantooradres: Eendrachtsplein 3 - unit 2A, 3015LA Rotterdam, Nederland.

E-mailadres: [email protected]

Btw-nummer: 851829260B01.

OF

b)       AgriCrowd B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 74546244, gevestigd te Utrecht, Nederland, handelend onder de naam PlusPlus.

Statutair kantooradres: 't Goylaan 15, 3525 AA Utrecht, Nederland.

E-mailadres: [email protected]

Btw-nummer: 859943239B01

2.9       De Website van de Crowdfunder betekent, afhankelijk van welk platform u kiest te gebruiken, één van het volgende:

a)       Lendahand -    www.lendahand.com en de Affiliated domeinnamen.

b)       PlusPlus -    www.plusplus.nl (Nederlands) of www.plusplus.org (Engels) en de Affiliated domeinnamen.

2.10      Het Burgerlijk Wetboek betekent het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

2.11      Ondernemer betekent de ondernemer die een Investeringsaanvraag heeft ingediend.

2.12      Rente betekent het deel van de rente dat toebehoort aan de Investeerder en dat door de Uitgevende Instelling wordt betaald over de Obligatie zoals vermeld in de Obligatievoorwaarden. De rente wordt berekend op basis van 30 dagen in een maand en 360 dagen in een jaar. De rente zal worden berekend over het uitstaande bedrag op de betreffende Obligatie; na Aflossing zal dus over het afgeloste bedrag geen rente meer worden berekend of toegekend.

2.13      Rentedatum betekent de eerste dag volgend op de maand waarin de Obligatie volledig is gefinancierd, vanaf welke datum de Obligaties die overeenstemmen met de Propositie rentedragend zullen zijn.

2.14      Rentebetalingsdatum: de datum of data waarop de Investeerder rente wordt uitbetaald in overeenstemming met de Propositie.

2.15      Rentetermijn betekent de termijn zoals vermeld in de Propositie.

2.16      Investering betekent de Investering door de Investeerder in één of meer Obligaties.

2.17      Investeringsbedrag: het bedrag dat door een Uitgevende Instelling en/of Ondernemer is opgenomen in de Investeringsaanvraag die als lening wordt aangevraagd.

2.18      Investeringsverzoek betekent een verzoek van een Ondernemer aan een Uitgevende Instelling om een Investering van een Uitgevende Instelling in de vorm van een te ontvangen lening, of (ii) een rechtstreeks verzoek van een Ondernemer die de Uitgevende Instelling is om via de Website van de Crowdfunder financiering aan te trekken door middel van de uitgifte van Obligaties, of (iii) een Investering in een vorm die vergelijkbaar is met eerdere soorten Investeringen.

2.19      Investeerder betekent een (rechts)persoon die via de Website van de Crowdfunder belegt in een Propositie, door middel van een Obligatie.

2.20      Uitgevende Instelling: een partij, die een Propositie op de Website van de Crowdfunder plaatst, na volledige inschrijving op de Propositie en de uitgifte van de daaruit voortvloeiende Obligaties, behorend tot de betreffende Propositie.

2.21      Inloggegevens zijn uw gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot uw account.

2.22      Betalingsinstelling: een partij die gelden onder zich houdt in verband met Investeringen en Obligaties, met inbegrip van het in ontvangst nemen van de Koopprijs voor de Uitgevende Instelling en het ontvangen en betalen van eventuele Rente en Aflossing aan de Investeerder door de Uitgevende Instelling en welke partij daarvoor de benodigde bevoegdheid en machtiging heeft.

2.23      Propositie betekent een Investeringsmogelijkheid of -project dat op de Website van de Crowdfunder wordt geplaatst, waarvan de opbrengst uiteindelijk bedoeld is ten behoeve van een specifieke Uitgevende Instelling of Ondernemer zoals beschreven op de Website van de Crowdfunder, waarop de Investeerder kan inschrijven.

2.24      Publicatiedatum: de datum waarop een Propositie wordt gepubliceerd op de Website van de Crowdfunder en openstaat voor Investeerders om in te schrijven. Alle Proposities worden 48 uur voor de Publicatiedatum op de Website van de Crowdfunder gepubliceerd om Investeerders de mogelijkheid te bieden de Propositie te bestuderen.  

2.25      Aankoopprijs: de door een Investeerder aan de Uitgevende Instelling te betalen prijs per Obligatie van EUR 50.

2.26      Terugbetaling: een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de hoofdsom van een Obligatie.

2.27      Terugbetalingsdatum: de datum waarop een Investeerder een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de hoofdsom van een Obligatie ontvangt.

2.28      Registratiedatum betekent de datum waarop een Investeerder zich voorwaardelijk registreert op de Website van de Crowdfunder met een gekozen Profiel en het Aankoopbedrag betaalt tegen uitgifte van Obligaties. De registratie is voorwaardelijk omdat de Investering alleen doorgaat en onvoorwaardelijk wordt en de Obligaties alleen zullen worden uitgegeven indien het Investeringsbedrag, zoals aangegeven in het Profiel, is bereikt door de gezamenlijke Investeerders die zich hebben geregistreerd voor de betreffende Propositie.

2.29      Begindatum: de datum waarop de looptijd van de Obligatie aanvangt. De Begindatum is gewoonlijk de eerste dag na de maand waarin de Obligatie volledig is gefinancierd, tenzij anders vermeld in de Propositie.

2.30      Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

2.31      Wge: betekent de Wet giraal effectenverkeer.

 

3.         Registratie van een Account door de Investeerder

3.1          Om te kunnen investeren in een Propositie dient u een Account aan te maken en te registreren op de Website van de Crowdfunder.

3.2          Er kan slechts één Rekening per natuurlijke of rechtspersoon worden geopend (u kunt een Rekening als natuurlijke persoon aanhouden, ook als een Account is geregistreerd voor een rechtspersoon waarin u een uiteindelijke begunstigde (UBO), werknemer, lid, aandeelhouder, directeur of dergelijke bent en visa versa, mits deze Accounts gebruik maken van verschillende bankgegevens en e-mailadressen);

3.3          Voor het aanmaken van een Account dient u de volgende gegevens te verstrekken:

a) uw volledige naam (zoals die op uw ID en bankrekening vermeld staat);

b) uw huidige adres;

c) woonplaats;

d) e-mailadres;

e)  in het geval van een natuurlijk persoon bent u verplicht een kopie van uw identiteitsbewijs te uploaden;

f)   in het geval van een rechtspersoon bent u verplicht een kopie van alle UBO's en een uittreksel van de Kamer van Koophandel te uploaden dat niet ouder is dan 3 maanden;

g)  bankgegevens (let op: er mag slechts één bankrekening per Investeerder worden geregistreerd. De Investeerder moet dus i) het Aankoopbedrag van deze bankrekening kunnen betalen en ii) betalingen van de Aflossing en de Rente kunnen ontvangen op deze bankrekening. Als u een bankrekening buiten Nederland gebruikt, moet u een kopie van het laatste bankafschrift indienen of een betaling van EUR 0,01 cent uitvoeren, zodat de Crowdfunder uw bankgegevens kan controleren); en

f)   alle overige informatie die de Crowdfunder op grond van wet- en regelgeving en/of in opdracht van de Betaalinstelling dient te verkrijgen.

3.4          Door bevestiging van uw Accountregistratie op de Website van de Crowdfunder, verklaart u dat de informatie die u tijdens het Accountregistratieproces hebt verstrekt, waarheidsgetrouw en correct is. Mocht deze informatie wijzigen gedurende de periode waarin u zich op de Website van de Crowdfunder heeft geregistreerd, dan dient u uw Accountgegevens dienovereenkomstig bij te werken.

3.5          De Crowdfunder is niet aansprakelijk voor vertragingen, kosten, uitgaven, verliezen, schade en/of andere gevolgen die voortvloeien uit het niet bijhouden van de Accountgegevens van de Investeerders.

3.6          De Crowdfunder brengt geen kosten in rekening voor de registratie en het onderhoud van een Account, noch is de Crowdfunder aansprakelijk voor enige kosten en/of uitgaven die door de Investeerder worden gemaakt tijdens het aanmaken, de registratie en/of actualisering van zijn Account.

 

4             Accountvoorwaarden

4.1          De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de registratie van een Account:

a)  u bent een natuurlijk persoon of een rechtspersoon;

b)  het land waar u woont (of waar u als rechtspersoon gevestigd bent) en het postadres vallen binnen de Europese Economische Ruimte;

c)  u heeft een actieve bankrekening (IBAN) bij een geregistreerde financiële instelling met een vergunning om binnen de Europese Economische Ruimte te opereren (voor PlusPlus moet de Investeerder een bankrekening hebben die geregistreerd staat binnen Nederland);

d)  u bent meerderjarig (d.w.z. u bent 18 jaar of ouder) en wettelijk bevoegd om te handelen of u bent gemachtigd om te handelen namens de rechtspersoon;

e)  de toegang tot een soortgelijke website als die van de Crowdfunder of een service provider als bedoeld in artikel 3:15d lid 3 BW is u nooit is geweigerd wegens toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen of nalaten; en

f)  u bent nooit veroordeeld voor een misdrijf of betrokken geweest bij computercriminaliteit en/of -fraude.

4.2          Door bevestiging van uw Accountregistratie op de Website van de Crowdfunder, bevestigt u dat u voldoet aan de Algemene Voorwaarden zoals vermeld in dit artikel 4.1.

4.3          Indien u op enig moment gedurende de periode waarin u op de Website van de Crowdfunder bent geregistreerd niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden zoals genoemd in artikel 4.1, dient u de Crowdfunder daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.

4.4          de Crowdfunder zal, naar eigen goeddunken, bepalen of uw Account al dan niet wordt beëindigd. In het geval dat de Crowdfunder ervoor kiest om uw Account te beëindigen, zullen alle lopende Investeringen worden afgerond voordat uw Account wordt beëindigd. Zodra u bericht ontvangt over de beëindiging van uw Account, kunt u geen nieuwe Investeringen meer afsluiten.

4.5          Uw account is toegankelijk met een door uzelf gekozen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Uw Account is strikt persoonlijk, en u bent verplicht om uw Logingegevens te beschermen tegen derden.

4.6          U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen en transacties die via uw Account worden uitgevoerd, vanaf het moment dat uw Inloggegevens zijn ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte op de Website van de Crowdfunder.

4.7          Eenmaal ingelogd in een vervolgactiviteit gericht op de uitvoering van documentatie wordt deze geacht door u elektronisch te zijn ondertekend overeenkomstig artikel 3:15a lid 4 BW.

4.8          De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om een bewijs van herkomst van middelen op te vragen in gevallen waarin:

a) een Investeerder meer dan EUR 50.000 per jaar investeert; of

b) elk ander geval waarin de Investeerder wettelijk of door een bevoegde autoriteit daartoe verplicht is.

4.9          U onthoudt zich van directe communicatie met de Uitgevende Instelling en/of Ondernemer. Indien u nadere informatie wenst van of over een Uitgevende Instelling en/of Ondernemer, dient u dit verzoek te communiceren aan de Crowdfunder, die dit verzoek op redelijke wijze zal overbrengen.

4.10        De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder toestemming van de Investeerders. Alle wijzigingen van deze Voorwaarden zullen aan de Investeerders bekend worden gemaakt door middel van e-mail of door middel van een duidelijk zichtbare aankondiging op de Website van de Crowdfunder. De Investeerder stemt er uitdrukkelijk mee in dat deze Voorwaarden, en eventuele herzieningen daarvan, elektronisch worden verzonden. Indien een Investeerder van mening is dat deze wijzigingen van materiële aard zijn of de belegging van de Investeerder schaden, dient de Investeerder de Crowdfunder hiervan binnen 20 (twintig) Werkdagen na ontvangst van de herziene Voorwaarden op de hoogte te stellen. Indien een Investeerder bezwaar maakt tegen de herziene Voorwaarden, blijven de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing op de bestaande Investeerders. Indien de Investeerder nieuwe beleggingen wenst af te sluiten, na ontvangst van de herziene Voorwaarden, zullen deze beleggingen onderworpen zijn aan de herziene Voorwaarden.

 

5.            Beëindiging van uw Account en/of Overeenkomst(en) en de gevolgen daarvan

5.1          Indien u uw Account wilt beëindigen, kunt u dit doen volgens de procedure zoals gepubliceerd op de Website van de Crowdfunder.

5.2          De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om uw Account te beëindigen indien:

a)  u meer dan 1 jaar achtereen geen gebruik heeft gemaakt van uw Account of geen enkele Obligatie heeft gekocht;

b)  u gebruik maakt van verschillende Accounts;

c)  u zich niet houdt aan deze Voorwaarden en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en);

d)  wegens overmacht als bedoeld in artikel 15;

e)  u bent onderworpen aan de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) of deze heeft aangevraagd;

f)   u in het bezit bent van of een verzoek om opschorting van betalingen heeft ingediend;

g)  u failliet bent verklaard of er is een aanvraag ingediend om u insolvabel of failliet te verklaren; of

h)  alle andere omstandigheden die ter kennis komen van de Crowdfunder, na het sluiten van de Overeenkomst(en) of inschrijving van de Investeerdersrekening, die de Crowdfunder reden geven om aan te nemen dat u zich niet zult houden aan deze Voorwaarden en/of uw verplichtingen zoals opgenomen in de Overeenkomst(en).

5.3          Beëindiging van het Account door de Crowdfunder of door uzelf leidt niet automatisch tot een beëindiging van deze Voorwaarden of van enige gesloten Overeenkomst(en), tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Crowdfunder. Deze voorwaarden blijven van toepassing op de duur van uw Investering. Daarnaast behoudt u nog steeds alle rechten en voorwaarden die verbonden zijn aan de door u verworven Obligaties tot de Terugbetalingsdatum daarvan.

5.4          De overeenkomst(en) wordt (worden) automatisch beëindigd indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen:

a)  de Crowdfunder staakt haar activiteiten,

b)  de Crowdfunder wordt ontbonden,

c)  een aanvraag voor het faillissement van de Crowdfunder wordt ingediend of de Crowdfunder wordt failliet verklaard, of

d)  aan de Crowdfunder is surséance van betaling verleend.

5.5          Beëindiging van de overeenkomst(en) leidt tot beëindiging van de diensten die de Crowdfunder verleent in overeenstemming met de overeenkomst(en). Het zal op geen enkele wijze leiden tot de beëindiging van uw rechten verbonden aan de Obligaties die u heeft verworven en die in het Verzameldepot worden gehouden in overeenstemming met de Wge.

5.6          In geen geval is de Crowdfunder aansprakelijk voor enige schade, or enig verlies, kosten en/of uitgaven die u maakt als gevolg van het beëindigen van uw Account en/of de Overeenkomst(en) door de Crowdfunder in overeenstemming met dit artikel 4.

5.7          De Investeerder zal de Crowdfunder vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade, verliezen, kosten en/of uitgaven die de Crowdfunder maakt als gevolg van de beëindiging van uw Account en/of enige Overeenkomst(en).

 

6.            Investeren via de Website van de Crowdfunder

6.1          De Crowdfunder zal van tijd tot tijd Proposities publiceren op de Website van de Crowdfunder, waarop Investeerders kunnen inschrijven. Een Propositie komt tot stand door een Investeringsaanvraag:

a)  van een Ondernemer aan een Uitgevende Instelling die het Investeringsverzoek beoordeelt en, indien het voldoet aan de daarvoor gestelde criteria, doorstuurt naar de Crowdfunder, of

b)  een rechtstreeks verzoek van een ondernemer die de uitgevende entiteit is en die voldoet aan de criteria van de Crowdfunder.  

6.2          Een Propositie bevat onder andere de volgende informatie:

a) het Investeringsvoorstel van de Uitgevende Instelling;

b) informatie over de Uitgevende Instelling en/of de ondernemer en andere daarmee verbonden ondernemingen; 

c) het door de Uitgevende Instelling gevraagde Investeringsbedrag;

d) het eventuele rentepercentage, de rentedatum en de rentebetalingsdatum;   

e) de strekking van de Investering

f) de aflossingsdatum/data; en

g) de Obligatievoorwaarden.

6.3          Bij het selecteren van een Propositie en het gewenste bedrag van uw Investering dient u onmiddellijk het Aankoopbedrag te betalen (let op: betalingen via creditcards zijn beperkt tot EUR 15.000). De datum waarop u de betaling uitvoert, wordt beschouwd als de Registratiedatum.  

6.4          De Crowdfunder maakt gebruik van een Betaalinstelling om de ontvangst en betaling van gelden tussen de Investeerder(s) en de Uitgevende Instelling te beheren. U gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van de Betaalinstelling telkens wanneer u een Investering afsluit via de Website van de Crowdfunder (deze voorwaarden zijn te vinden op de Website van de Crowdfunder onder "Mijn Lendahand"). De Crowdfunder wijst u erop, dat de Crowdfunder en de Betaalinstelling een terugbetaling pas kunnen verwerken na ontvangst daarvan van de Uitgevende Instelling.  

6.5          De Betaalinstelling zal dus middelen aanhouden voor en namens de Uitgevende Instelling tot het moment dat het Investeringsbedrag is bereikt en de Crowdfunder opdracht heeft gegeven deze middelen over te maken naar de door de Uitgevende Instelling aangewezen bankrekening. Noch de Crowdfunder, noch de Betaalinstelling zal aansprakelijk zijn voor enige rente en/of kosten die de Investeerder maakt vanaf de Registratiedatum tot een zodanige datum dat het Investeringsbedrag wordt overgemaakt naar de Uitgevende Instelling.

6.6          U heeft het recht een via de Website van de Crowdfunder gedane Investering binnen 24 (vierentwintig) uur na uitvoering van de Betaling te ontbinden, waarbij de Aankoopprijs in mindering wordt gebracht op het Investeringsbedrag en wordt teruggestort op uw Account (wallet).

6.7          Een Propositie blijft openstaan voor inschrijving voor een periode van 60 (zestig) dagen, gerekend vanaf de Publicatiedatum daarvan, op de Website van de Crowdfunder. Indien gedurende deze periode op het volledige Investeringsbedrag volledig is ingeschreven en het volledige Investeringsbedrag is ontvangen van de (verschillende) Investeerder(s), zal de Propositie door de Crowdfunder worden gesloten.

6.8          De Uitgevende Instelling zal dan overgaan tot de uitgifte van de Obligaties in reeksen die elk overeenstemmen met de Propositie. De Obligaties vormen een contractuele relatie tussen u en de Uitgevende Instelling. Alle Obligaties die worden uitgegeven in verband met een Propositie zijn van gelijke orde, zonder enig verschil in voorkeur. De Investeerders zijn bovendien van gelijke rang met alle huidige en toekomstige schuldeisers van de respectievelijke Uitgevende Instelling in wier Obligaties zij hebben belegd, met uitzondering van preferente schuldeisers en met uitzondering van de lokale regels die gelden voor de betreffende Uitgevende Instelling.

6.9          De Obligaties zullen door de Uitgevende Instelling worden geleverd aan Lendahand die, per soort Obligatie, een Verzameldepot aanhoudt als tussenpersoon overeenkomstig de Wge. De Crowdfunder zal dan de Betaalinstelling opdracht geven om het Investeringsbedrag over te maken naar de door de Uitgevende Instelling aangewezen bankrekening in overeenstemming met de tussen de Crowdfunder en de Uitgevende Instelling gesloten overeenkomst. De Begindatum van de Obligaties vangt vervolgens aan.

6.10        In het geval dat niet op het volledige Investeringsbedrag voor een Propositie wordt ingeschreven binnen de periode genoemd in artikel 6.7, kan de Crowdfunder ervoor kiezen deze periode te verlengen of de Propositie te sluiten en de Betaalinstelling opdracht te geven het Aankoopbedrag terug te storten op de betreffende Investeerdersaccounts. Noch de Crowdfunder, noch de Betaalinstelling is aansprakelijk voor enige rente en/of kosten die door de Investeerder worden gemaakt vanaf de Registratiedatum tot de datum waarop het Aankoopbedrag wordt terugbetaald. Daarnaast zullen er geen Obligaties worden uitgegeven door de Uitgevende Instelling.

6.11        De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om zowel namens haar als namens de Uitgevende Instelling en/of Ondernemer een Investering te weigeren, zonder opgave van redenen, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

6.12        Tenzij eerder afgelost, in overeenstemming met de Obligatievoorwaarden, zal de Uitgevende Instelling de Obligaties aflossen op de Terugbetalingsdatum(s). Terugbetaling vindt telkens plaats per Obligatie. U mag het bedrag dat u via de Website van de Crowdfunder heeft belegd op geen enkel moment terugvragen van de Uitgevende Instelling, behalve in overeenstemming met de Obligatievoorwaarden.

6.13        De rente, indien van toepassing, gaat in op de rentedatum en is betaalbaar in overeenstemming met de renteterugbetalingsdatum/data zoals aangegeven bij de Propositie. Alle betalingen met betrekking tot de Rente en de Terugbetaling die de Betalingsinstelling ontvangt van de Uitgevende Instelling zullen worden betaald aan de betrokken Investeerder(s) in overeenstemming met artikel 6.14. Deze middelen worden dus voor en namens de betreffende Investeerder(s) bewaard totdat ze worden overgemaakt naar de door de Investeerder(s) aangewezen bankrekening(en).


6.14        De Investeerder kan ervoor kiezen om:

a)   te verklaren dat het bedrag dat op haar Account wordt geadministreerd door de Betaalinstelling dient te worden overgemaakt naar een door de Investeerder aangewezen bankrekening na ontvangst daarvan van de Uitgevende Instelling. De Betalingsinstelling zal zich inspannen om dit/deze bedrag(en) uiterlijk op 1 (één) Werkdag na ontvangst van de gelden van de Uitgevende Instelling en in opdracht van de Crowdfunder over te maken; of

 

b)   te verklaren dat het op het Account geadministreerde bedrag op het Account moet blijven staan na ontvangst daarvan door de Betaalinstelling van de Uitgevende Instelling. De Betaalinstelling zal dergelijke corresponderende bedragen na ontvangst op het Account van de Investeerder laten staan, maar nooit langer dan de Betaalinstelling wettelijk bevoegd is om de geldmiddelen op het Account aan te houden. Afhankelijk van de Voorwaarden van de Betaalinstelling kan de Investeerder de geldmiddelen ten behoeve van een toekomstige belegging (via de Website van de Crowdfunder) bij de Betaalinstelling aanhouden.

6.15        Noch de Crowdfunder, noch de Betaalinstelling is aansprakelijk voor enige rente, verlies, kosten en/of schade die de Investeerder lijdt als gevolg van een eventuele betalingsachterstand.   

6.16            Wanneer alle Obligaties zijn afgelost en de eventuele rentevergoedingen volledig zijn terugbetaald door de Uitgevende entiteit, zal de betreffende entiteit bevrijd worden van haar verplichtingen en zullen de Obligaties dienovereenkomstig worden beëindigd.

 

6.17            De Obligaties zijn overdraagbaar overeenkomstig dit artikel. De Obligaties zijn in beginsel uitsluitend uitgegeven voor de verkoop en handel in Nederland. De Crowdfunder aanvaardt als houder van de Verzameldepots geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot een overdracht van Obligaties buiten Nederland. Voor de overdracht van Obligaties is de medewerking van de Crowdfunder vereist, welke medewerking niet onredelijk zal worden onthouden. De Crowdfunder zal de overdracht in haar administratie verwerken. De administratiekosten voor de verwerking van over te dragen Obligaties bedragen EUR 0,50 per Obligatie waarvoor de koper van de Obligatie(s) aansprakelijk zal zijn om de Crowdfunder te betalen vooraleer de overdracht ervan te bewerkstelligen. De bepalingen in dit artikel 6.17 zijn evenzo van toepassing op het vestigen van een pandrecht op Obligaties en op het vestigen of leveren van een recht van vruchtgebruik op Obligaties.

 

 

7.            De rol van de Crowdfunder in uw Investeringen

7.1          De Crowdfunder beheert de Website die u de mogelijkheid biedt te investeren in Proposities.

7.2          De Crowdfunder beheert het Collectief Depot en houdt alle gegevens bij die betrekking hebben op de Investeringen die op de Website van de Crowdfunder zijn gedaan. Deze administratie bevat onder meer de volgende informatie met betrekking tot de Investeerder:

a) naam,

b) adres,

c) bankgegevens,

d) de uitgiftedatum van de Obligaties, en

e) de hoeveelheid en de nummers van de Obligaties die door de Investeerder worden     aangehouden.

7.3          Lendahand beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming voor het uitvoeren van activiteiten en het plaatsen van financiële instrumenten. Tevens is aan Lendahand een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

7.4          Behoudens tegenbewijs dient de administratie als volledig bewijs.

7.5          Het bestuur van Lendahand kan op verzoek, als houder van het verzameldepot, aan de Investeerder een uittreksel uit de administratie afgeven met betrekking tot zijn recht op een Obligatie(s) zonder extra kosten.

7.6          Met uitzondering van de activiteiten die expliciet in de Overeenkomst(en) worden genoemd, kunt u als Investeerder geen aanspraak maken op ondersteuning of andere diensten van de Crowdfunder met betrekking tot enige Investering(en) op de Website van de Crowdfunder.

7.7          De Crowdfunder ontvangt voor zijn diensten een vergoeding van de Uitgevende Instelling in overeenstemming met een tussen de Crowdfunder en de Uitgevende Instelling gesloten overeenkomst.

7.8          De Investeerder(s) verstrekken de Crowdfunder, of enige andere entiteit waaraan de Crowdfunder een dergelijke verantwoordelijkheid delegeert, een mandaat om garanties, effecten of enige andere overeenkomst die ten behoeve van de Investeerder(s) is opgesteld, namens de Investeerder(s) te sluiten en uit te voeren.

 

 

 

8.            Gebruiksvoorwaarden van de Website van de Crowdfunder

8.1          U garandeert dat uw gebruik van de Website van de Crowdfunder op geen enkele wijze in strijd is met wet- en regelgeving, internationale verdragen of intellectuele eigendomsrechten van (rechts)personen.

8.2          U garandeert dat u de Website van de Crowdfunder uitsluitend voor wettige doeleinden zult gebruiken.

8.3          U mag de Website van de Crowdfunder niet gebruiken voor het plaatsen of doorgeven van materiaal of informatie die lasterlijk, obsceen of op enigerlei wijze inbreuk maakt op rechten van derden.

8.4          U zult zich onthouden van denigrerende uitspraken over de Crowdfunder en/of de Website van de Crowdfunder.

8.5          U mag geen hyperlinks op de Website van de Crowdfunder plaatsen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Crowdfunder.

 

9.            Risico's en verplichtingen

9.1          Investeerders dienen zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van de Website en de inhoud ervan op eigen risico is.

9.2          De Obligaties hebben betrekking op producten met een hoog risico. U bent zich bewust van deze risico's.

9.3          Uw belegging leidt niet tot enige vorm van zeggenschap in de Uitgevende Instelling.

9.4          De Obligaties zijn niet converteerbaar en niet beursgenoteerd.

9.5          Het kredietprofiel van elke Uitgevende Instelling verschilt en als gevolg daarvan zal ook het kredietrisico verbonden aan de Obligaties van de Uitgevende Instelling verschillen. De Crowdfunder wenst u erop te wijzen dat u in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer een Uitgevende Instelling failliet gaat, betalingen opschort of om een andere reden niet betaalt) zelfs (geheel of gedeeltelijk) uw Investering kunt verliezen.

9.6          De Uitgevende Instelling is onderworpen aan verschillende rechtsstelsels. In geval van ontbinding, faillissement of surséance van betaling door de Uitgevende Instelling; de behandeling van de Investeerders van de door de betreffende Uitgevende Instelling uitgegeven Obligaties ten opzichte van andere schuldeisers van de Uitgevende Instelling kan materieel afwijken van het rechtssysteem van Nederland. Dit betekent dat de afdwingbaarheid van uw positie als houder van (een) Obligatie(s) die is (zijn) uitgegeven door de betrokken Uitgevende Instelling niet rechtstreeks is gevestigd onder het recht van het land van de Uitgevende Instelling.

9.7          Als Investeerder bent u ervan op de hoogte dat de Uitgevende Instelling en de Ondernemer niet onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. De totale corresponderende waarde van de Obligaties die per Uitgevende Instelling worden aangeboden is minder dan EUR 5.000.000, berekend over een periode van 12 (twaalf) maanden en de Uitgevende Instelling is dus niet (met voldoende gebruikmaking van het juist rapporteren van vrijstellingen (wild-west categorie zoals genoemd door de financiële toezichthouder AFM) onderworpen aan de verplichting om een prospectus te publiceren in verband met de uitgifte van Obligaties. Het maximum van EUR 5.000.000 per Uitgevende Instelling mag in de toekomst worden verhoogd indien wettelijk toegestaan.

9.8          De Crowdfunder verstrekt geen garantie of verklaring (expliciet of impliciet) dat de Website van de Crowdfunder voldoet aan de eisen van de Investeerders, dat deze van voldoende kwaliteit is, dat deze geschikt is voor een bepaald doel, vrij is van gebreken en/of fouten, dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden, dat deze compatibel is met alle systemen, dat deze beveiligd is, of dat alle verstrekte informatie juist is.

9.9          Geen enkel onderdeel van de Website van de Crowdfunder is bedoeld als advies en op de inhoud ervan mag niet worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het verrichten van handelingen van welke aard dan ook.

9.10        De Crowdfunder geeft geen garantie voor specifieke resultaten van het gebruik van de Website.

9.11        De Crowdfunder garandeert niet dat u enig voordeel met uw Investering zult behalen.

9.12        De inhoud van de Propositie zoals die op de Website van de Crowdfunder is opgenomen, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter deze informatie is afkomstig van derden waarvoor de Crowdfunder geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaardt.

9.13        Indien de Website van de Crowdfunder gebruik maakt van hyperlinks naar andere internetsites zijn deze links louter informatief en is de Crowdfunder dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

9.14        De Crowdfunder is niet aansprakelijk voor fouten, onjuiste informatie, misverstanden, vertragingen of het uitblijven van berichten als gevolg van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in de uitwisseling tussen de Investeerder en de Crowdfunder en tussen de Uitgevende Instelling en de Crowdfunder.

9.15        De Crowdfunder heeft de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat Investeerders veilig kunnen betalen via de Website van de Crowdfunder. Het uitvoeren van betalingen is echter een dienst die wordt uitgevoerd door een derde partij (namelijk de Betaalinstelling) waarvoor de Crowdfunder geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt en aanvaardt.

9.16        De Crowdfunder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige storing, vertraging of beschikbaarheid van de Website van de Crowdfunder als gevolg van interne of externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, storingen in ISP-apparatuur, storingen in hostapparatuur, storingen in het communicatienetwerk, stroomstoringen en/of onderhoud.

9.17        De Crowdfunder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, uitgaven, verliezen en/of schade die u lijdt als gevolg van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.18        De Crowdfunder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten, uitgaven, verliezen, aansprakelijkheden, handelingen, vorderingen, schade en enige andere aansprakelijkheid van welke aard dan ook die door de Uitgevende Instelling, de Ondernemer of de Investeerder worden gemaakt als gevolg van enig handelen of nalaten van de Crowdfunder.

9.19        Indien de Crowdfunder, om welke reden dan ook, verplicht is om de Investeerder, Uitgevende Instelling en/of Ondernemer te compenseren voor gemaakte kosten, uitgaven, verliezen en/of schade, zal deze compensatie nooit hoger zijn dan het bedrag van de betreffende Investering.

9.20        De Crowdfunder is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst of omzet.

9.21        De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van de Crowdfunder zijn niet van toepassing wanneer de Crowdfunder of haar bestuurders ernstig nalatig zijn of wanneer de wet zich daartegen verzet.

9.22        De Investeerder vrijwaart de Crowdfunder, zijn bestuurders, adviseurs en medewerkers voor alle vorderingen, handelingen, kosten, verliezen, schade en/of enige andere aansprakelijkheid van de Crowdfunder, zijn bestuurders, adviseurs en medewerkers wegens schending door de Investeerder van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst(en) en/of deze Voorwaarden, voor zover de wet zich daartegen niet verzet.

 

10.          Kosten, belastingen en heffingen

10.1        Tenzij anders overeengekomen in een Overeenkomst of in deze Voorwaarden, zijn alle kosten met betrekking tot de administratie en de uitgifte van Obligaties voor rekening van de Crowdfunder.

10.2        Alle belastingen, heffingen en dergelijke - onder welke naam dan ook en geheven door wie dan ook - die betrekking hebben op de relatie tussen de Investeerder en de Crowdfunder, zijn voor eigen rekening van de Investeerder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Investeerder en de Crowdfunder of bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Als Investeerder bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de belastingaangifte met betrekking tot uw Investering.

10.3        De Crowdfunder is op grond van het fiscaal recht verplicht om elk jaar in januari informatie over openstaande bedragen aan de belastingdienst te sturen. Om aan deze verplichting te voldoen, is de Investeerder verplicht de Crowdfunder te voorzien van zijn of haar BSN-nummer. De Crowdfunder verwerkt het BSN-nummer van de Investeerder niet voor validatiedoeleinden en verzoekt de Investeerders dus om de juistheid van de verstrekte informatie te waarborgen.  

 

11.          Bescherming van intellectueel eigendom

11.1        De informatie, tekst, afbeeldingen, foto's en illustraties op de Website van de Crowdfunder en de vormgeving van de Website van de Crowdfunder zijn beschermd op basis van de Nederlandse wetgeving Auteurswet, Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet voorziet of u voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van de Crowdfunder, mag u geen informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, illustraties en/of ontwerpen van de Website van de Crowdfunder kopiëren (inclusief "framing"), noch mag u deze informatie aan derden ter beschikking stellen. Het opvragen en inzien van gegevens en het maken van afdrukken voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de grenzen van de geldende wetgeving.

11.2        De informatie, tekst, afbeeldingen, foto's en illustraties die door de Uitgevende Instelling of een Ondernemer ter beschikking zijn gesteld, blijven te allen tijde het intellectueel eigendom van de Uitgevende Instelling of de Ondernemer.

11.3        De woord- en beeldmerken op de Website van de Crowdfunder behoren toe aan de Crowdfunder. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo's op uw eigen site te plaatsen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de Crowdfunder.

 

12.          Privacy en persoonlijke gegevens

12.1        De Crowdfunder is bij het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens gebonden aan de AVG-gegevensbeschermingsrichtlijn. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

12.2        De Crowdfunder heeft bovendien een privacybeleid waarbij het persoonsgegevens verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving (de AVG-gegevensbeschermingsrichtlijn en de telecomwetgeving 'Telecommunicatiewet').

12.3        De Crowdfunder verzamelt persoonsgegevens wanneer u uw e-mailadres achterlaat op de Website van de Crowdfunder en/of u zich registreert als Investeerder. Daarnaast maakt de Website van de Crowdfunder gebruik van cookies, zoals beschreven in artikel 13. De Crowdfunder verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het betreffende onderdeel van de dienstverlening.

12.4        De Crowdfunder gebruikt deze informatie:

a) voor de uitvoering van de dienstverlening (contract),

b) voor marketingdoeleinden (gerechtvaardigd belang),

c) om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld met het oog op het  bestrijden van terrorisme en het voorkomen van het witwassen van geld), en/of

d) voor alle andere doeleinden die zij met uw toestemming nodig acht (toestemming).

12.5        De Crowdfunder gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Algemene Voorwaarden beschreven doeleinden en doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen.

12.6        De Crowdfunder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. De bewaartermijn van de verschillende categorieën persoonsgegevens is door de leidinggevenden van de Crowdfunder vastgelegd in het privacybeleid van de Crowdfunder.

12.7        U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door de Crowdfunder worden verzameld en verwerkt. Zo heeft u recht op informatie, het recht van inzage, het recht op beperking van de verwerking, het recht van gegevensoverdraagbaarheid, het recht van bezwaar, het recht van rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Meer informatie over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

12.8        De Crowdfunder zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of anderszins ter beschikking stellen zonder uw voorafgaande toestemming. De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om zonder uw voorafgaande toestemming persoonsgegevens ter beschikking te stellen indien dit wettelijk verplicht is of indien dit noodzakelijk is om aan een rechtmatige verplichting te voldoen.

12.9        Indien u bij het sluiten van de Overeenkomst aangeeft dat de Crowdfunder uw gegevens gebruikt voor plaatsing op de Website, zal de Crowdfunder na elke door u gedane Investering uw naam, geslacht (optioneel) en foto op de Website plaatsen. Indien u op enig moment niet langer wenst dat deze informatie op de Website van de Crowdfunder wordt gepubliceerd, dan kunt u dit wijzigen via uw Accountinstellingen op de Website van de Crowdfunder, in welk geval de Crowdfunder uw gegevens binnen 2 (twee) Werkdagen van de Website van de Crowdfunder zal verwijderen.

12.10      De Crowdfunder beschermt uw persoonsgegevens met veiligheidsmaatregelen die voldoen aan de relevante normen, waaronder fysieke, organisatorische en technische maatregelen die bedoeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, vermenigvuldiging, gebruik of wijziging.

12.11      De Crowdfunder wijst erop, dat het versturen van persoonsgegevens per internetverbinding te allen tijde risico's met zich meebrengt. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de door u gebruikte internetverbinding.

12.12      De Crowdfunder behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de bepalingen, het beleid en de documentatie die in dit artikel worden genoemd, teneinde te allen tijde te voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij verzoeken u daarom deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

12.13      Indien de Crowdfunder een substantiële wijziging aanbrengt in de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan waarschuwt de Crowdfunder u door middel van een duidelijk zichtbare aankondiging op de Website van de Crowdfunder en/of door middel van e-mail.

 

13.          Gebruik van cookies en marketing

13.1        De Website van de Crowdfunder maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes tekst die door de browser op uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om uw instelling te onthouden, of het kunnen analytische cookies zijn waarmee bezoeken aan de Website van de Crowdfunder worden gemeten, of ze kunnen worden toegepast voor marketingdoeleinden en sociale media.

13.2        U bepaalt zelf wat voor soort cookies u wilt accepteren en u bent vrij om deze instellingen vervolgens te wijzigen op de Website van de Crowdfunder.

13.3        Nadat u zich op de Website van de Crowdfunder heeft ingeschreven, kan de Crowdfunder u per e-mail informeren over informatie met betrekking tot producten en/of diensten. Elke e-mail die in het kader van direct-marketingactiviteiten wordt verzonden, biedt u de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen.

 

14.          Bewaren van documenten

14.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website van de Crowdfunder. Op verzoek stelt de Crowdfunder deze voorwaarden elektronisch aan u ter beschikking door middel van een e-mail. U bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan en uitdraaien van de Voorwaarden. U bent tevens verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de opgeslagen exemplaren.

14.2        De Crowdfunder zal alle Overeenkomsten bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake het bewaren van documenten, maar deze archieven zijn niet altijd voor u toegankelijk.

 

15.          Overmacht

15.1        In geval van overmacht heeft de Crowdfunder het recht om diensten en/of verplichtingen jegens u als Investeerder geheel of gedeeltelijk op te schorten. Dergelijke diensten en/of verplichtingen blijven opgeschort voor de duur van de overmacht of de Crowdfunder kan ervoor kiezen om dergelijke diensten te beëindigen.

15.2        Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die onafhankelijk zijn van, of buiten de wil en/of macht van de Crowdfunder om plaatsvinden, zoals: stakingen, oorlog, energiestoringen, brand, het weigeren, opschorten of beëindigen van een voor het functioneren van de Crowdfunder vereiste vergunning en/of toestemming, storingen in (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen.

16.          Algemene bepalingen

16.1        Alle mededelingen dienen schriftelijk te worden gedaan in het Nederlands of Engels en mogen uitsluitend persoonlijk worden overhandigd, per aangetekende post, koerier, fax of e-mail worden verzonden naar de adressen en faxnummers die de Crowdfunder en u als Investeerder van tijd tot tijd aan elkaar hebben meegedeeld.

16.2        Een kennisgeving wordt geacht van kracht te zijn zodra deze is ontvangen en wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van overhandiging (indien persoonlijk overhandigd, verzonden per aangetekende post of koerier) of op het moment van succesvolle verzending (indien verzonden per fax of e-mail).

16.3        In geval van een fusie, overname of ontbinding van de Crowdfunder kunnen de rechtsopvolgers van de Crowdfunder zelfstandig alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van de Overeenkomst(en) en/of deze Voorwaarden uitoefenen en zullen zij alle verplichtingen van de Crowdfunder nakomen. De Crowdfunder kan de rechtsverhouding met de Investeerder en de rechten, verplichtingen en bijkomende rechten die daarop rusten (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Door het aanvaarden van deze Voorwaarden wordt u geacht vooraf toestemming te hebben gegeven voor dergelijke transacties.

16.4        Een Investeerder kan zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en/of deze Voorwaarden niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Crowdfunder.

16.5        Alle onwettige of niet-afdwingbare bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kunnen worden verwijderd waarbij de overige bepalingen van kracht blijven.

 

17.          Klachten, geschillen, rechtskeuze en rechtbank

17.1        Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van de Crowdfunder, verzoeken wij u ons daarvan officieel op de hoogte te stellen (de contactgegevens van de Crowdfunder treft u aan onder artikel 2.17). Mochten wij uw klacht niet naar tevredenheid oplossen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID).

17.2        Deze voorwaarden worden beheerst door de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam of Utrecht.